2017

Skoleorientering 2017


Statistik / personale

Pr. 5. sep. ´17 havde vi 159 elever fordelt på 7 klasser. Vi indskolede 22 i første klasse, og jeg kan allerede nu fortælle, at det bliver den mindste årgang, så langt vi kan skue ud i fremtiden, men derom meget mere senere.

På personalesiden er vi blevet forstærket med tre nye lærere. Pia Kappel Knudsen og Inga Boysen, som er blevet ansat i faste stillinger, og Jasmin Paulsen, som er ansat som årsvikar. Pia og Inga sidder fast i sadlen, og jeg vil gøre mit til, at Jasmin får samme sikkerhed i ansættelsen, men det er i sidste ende ikke kun op til mig. Den samlede lærergruppe er herefter på 12 lærere.

Vibeke er efter en længere sygedomsperiode glædeligvis startet igen, og sluses gradvist tilbage i fuldt skema. Her har vi haft Anita Berg til at vikariere for Vibeke, hvilket vi har været utrolig glade for. Hun er nu stoppet, da arbejdet på skolen i længden ikke kunne forenes med de forpligtigelser, hun har i sin mands firma. Indtil Vibeke er helt tilbage, læses timerne af en løs vikar, der får sine instrukser af Vibeke.

Skolens til tider glemte medarbejdere er rengøringspersonalet. De går ifølge sagen natur oftest under forældrenes radar, men uden dem, var vi alle ilde stedt. Botilde Wieder, bedre kendt som Tilla, stoppede i sensommeren efter over 30 år på skolen, for hvilken vi skylder hende en stor tak. Fra tid til anden bør vi alle huske at sende den personalegruppe en venlig tanke.

 Arrangementer

 Der foregår altid et eller andet med enkelte klasser, arrangeret af lærerne med klasserne i eller ude af skolen, eller også foregår der et eller andet fælles med alle klasser eller med to eller flere klasser sammen. Det skaber naturligvis udfordringer med timer, der sløjfes til fordel for en anden vægtning, og selv om jeg må gribe mig selv i efter fra tid til anden bare at længes efter helt normale uger, hvor der ikke er en vikarplan, der går på tværs eller en bus, der skal bestilles, så er det jo vigtigt, at eleverne oplever smart-parat-svar, høvdingebold, læsekonkurrencer og atletik med meget, meget mere. Hvis det så for hulen bare var for at deltage en enkelt gang, så var det jo godt, men vi vinder jo bare det hele hver gang, så jeg har efterhånden indstillet mig på, at jeg lige så godt kan lave vikarplan og bestille bus til diverse finaler fra starten af.

Spøg til side, jeg er pave stolt af, at skolens elever på så mange forskellige fora, klarer sig så godt, og jeg nyder at drille mine skolelederkolleger med det. Succes har som bekendt mange ejere, jeg synes, at vi som lærere og I som forældre skal dele den ligeligt imellem os.

Pæd. tiltag

Fra succes, til noget, der er bekymrende. Vi er opmærksomme på, at en målrettet undervisning mhp. at afhjælpe specifikke læringsvanskeligheder kan gøre hele forskellen på, om en elev er med i undervisningen eller ej. En sen indsats kan i sidste ende betyde, at man måske taber en elev på gulvet, der med en tidlig og målrettet indsats, ville få en hel anden skole- og læringsoplevelse. Her er vores timetildeling reduceret. Det samme gælder for svømning, hvor tildelingen er reduceret med 50 %, så vi nu kun underviser i faget på 4. årg. Sidste varsling er i øvrigt, at vi måske ender med et halvt år til svømning.

Vores frivillige musik har jeg fået skruet sådan sammen, at det ville udløse politiske komplikationer, at tage timer fra det område, da det er koblet på heldagsskolen. Jeg tror, vi står distancen, da Skoleforeningen i givet fald ville skulle tage kampen op med SDU, Harreslev Kommune og Kultusministerium, og det er en kamp, de ikke står til at vinde.

Nu vi er ved heldagsskolen, så er fritidshjemmets og skolens tilbud formelt at betragte som ét tilbud, men for at kunne styre det, er ansvarsfordelingen lagt ud til de enkelte institutioner. Vi på skolen tilbyder frivillig musik, kor og badminton. For næste år, har vi også søgt om tilladelse til at lave et skoleband. Primus motor er i den forbindelse Inga Boysen.

For et par år siden søsatte vi en udveksling i 3. kl. med vores store nabo Zentralschule. Det gjorde vi ud fra den betragtning, at det er vigtigt, at vi får lært hinanden at kende, da det er den bedste garant for, at fordomme ikke florerer. Før i tiden havde vi en udveksling med Hammelev Skole i nærheden af Vojens. Den udveksling døde langsomt hen af forskellige årsager, men da det er essentielt, at vore elever får noget reference til Dk, har det været bydende nødvendigt, at vi fik genstartet en udveksling over grænsen.

De parametre vi opstillede i vores søgen var:

  1. Udvekslingsskolen skulle se den samme nødvendighed i udvekslingen, som vi gør
  2. Skolerne skulle være sammenlignelige mht. elevsammensætningen
  3. Afstanden skulle være overkommelig, så transporten mht. tid og økonomi er overkommelig

Vi er herefter landet i Tønder på den nyetablerede privatskole, Marieskolen. Randi og undertegnede har besøgt den, og blev meget glade for det, vi så og hørte.

Vi har valgt igen at lade det være 3. årgang, der forestår kontakten, og det har vi gjort ud fra primært to årsager:

  1. Eleverne i den årgang er stadig umiddelbare i deres tilgang overfor nye bekendtskaber. Når de bliver ældre, bliver mange mere forbeholdne.
  2. De er så langt fremme i deres kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt, at deres muligheder for at kommunikere med danske børn i Dk via diverse fora er muligt og perspektivrigt.

For seks til syv år siden, indgik jeg en aftale med den daværende skoledirektør om, at vi stopper med optag af elever i grundskolen ved 26 for at levne plads til, at 2 elever kan glide tilbage. Praksis blev udbredt til alle berørte skoler i Skoleforeningen Den praksis er nu ikke længere gældende. Dette udtalte den nuværende direktør forleden over for samarbejdsrådet, og dette blev bekræftet af skolechefen dagen efter. Jeg citerer; "Den dengang trufne hensigtserklæring er desuden blevet overhalet af et nyt administrationsgrundlag, som trådte i kraft sidste år".

Jeg har derpå skrevet flg. til skolechefen: "Det bekymrer mig meget, at vi kan komme i en situation, hvor der ikke er plads til at lade elever glide tilbage. Vi kan jo ikke være på bagkant med en sådan beslutning, - er der i forvejen 28 elever, er der kun flg. optioner:

-        Der må foretages en deling af klassen

-        Enten må eleven, der glider tilbage, eller en anden elev flyttes til en anden skole

-        Lærere og forældre blæser på elevens bedste, og undlader at lade elever glide tilbage

Ser du andre optioner?" citat slut.

Da jeg ikke ser nogle af de skitserede optioner som en option, er det bydende nødvendigt, at vi som skole udstyres med muligheder for at agere på vegne af eleverne til deres bedste, og vel at mærke konform med eksisterende lovgivning på området. Det kan jo ikke være rigtigt, at et nyt administrationsgrundlag spænder ben for, at vi ikke kan følge lovgivning med deraf afledte store personlige omkostninger for elever, forældre og lærere.  

Jeg har ikke noget svar d.d., men det er et emne, jeg vil bede de nyvalgte medlemmer af samarbejdsrådet, men specielt fællesrådet om at tage op over for direktionen.

  Nyanskaffelser / økonomi

Skolen er nu fuldt udrustet med smart-boards, og vi har via vores opsparingsordning fået købt nye pc-er og laptops. Jeg har nævnt det mange gange på dette sted, at vi er i et skisma. På den ene side er udviklingen i Dk fokuseret på den ren digitale skole, hvilket betyder, at forlagene udgiver færre og færre bøger, og dem de udgiver bliver forholdsvis dyre, da oplagstallet falder. På skolerne får eleverne udleveret ipads i de velhavende kommuner, medens de mindre bemidlede kommuner lader eleverne medbringe deres eget it-isenkram under overskriften "bring your own divice".

Der er vi i Sydslesvig bundet op på tysk lovgivning, som slet ikke giver skolerne de samme rammebetingelser. Det er sågar problematisk at koble lærernes materiel på skolens netværk. Skoleforeningens nye direktør har gjort digitaliseringen til et fokusområde, hvad han vil gøre ved lovgivningen og den nødvendige økonomi, bliver spændende at følge. Indtil da har vi ikke andre valg end at prøve at hutle os igennem på bedste beskub.

Vores bloktilskud baseres på elevtallet op mod jul. Det betyder, at har vi nogenlunde samme elevtal, klarer vi os lige, - har vi faldende elevtal, har vi en fest, men har vi massivt stigende elevtal, som det er tilfældet, piber det i fugerne. Jeg skylder også lige at sige, at der ikke har været en regulering af elevtilskuddet i rigtig mange år, - altså ingen pristalsregulering.

Så derfor er det jo dejligt, når f.eks. Hotel des Nordens ringer og siger, at de har en aktion med salg af bamser, og overskuddet vil de gerne donere til os, eller når Union Bank og Sydbank donerer sangbøger med flere.   

Skolen fysisk

Den helt store spiller mht. tilskud er dog fortsat Skoleforeningen. Vores sløjdlokale er jo blevet uddannelsescentrum for uddannelsen af sløjdlærere. Det betyder selvfølgelig, at det også skal have tilført midler for at kunne bære den opgave. Alene i sløjd er der investeret 17.500 euro på et år.

Så har vi været nødsaget til at udlåne musikhuset, da presset på børnehaverne er så massivt, at børnene ikke kunne placeres andre steder. Det igen betød, at vi manglede et sted at kunne have musik. Eneste option var Blå Sal, men det igen betød, at scenen skulle renoveres, så den kunne bruges til musik. Endvidere skulle vi jo have sikret, at ingen kan komme til vores dyre instrumenter og elektronik, så derfor måtte vi have installeret en port. Samlede omkostninger ca. 20.000 euro.

Rent faktisk er der sket det, at musiklærerne er glade for løsningen, da der er plads til at udfolde sig på. Sikkert er det, at musikken må forblive i salen skoleåret 17/18.

Derudover har vi fået nyt tag over svalegangen og pedelgaragen. Pris ca. 6.000 euro.

Så har vi endelig fået betrukket stolene i salen nyt, og vi har fået nye bordplader takket være SSF Harreslev. Når jeg så lægger det hele sammen, har vi fået ekstra midler i nærheden af 50.000 euro.

Det seneste større projekt, vi har søsat er et nyt cykelskur. Det gamle kunne simpelthen ikke mere, - tagpladerne var ved at smuldre, og det var vinsk og skæv. Med en fantastisk hjælpende hånd såvel fagligt som økonomisk fra firma Lange, er vi i gang med at bygge et nyt. Det tager tid, da firma Lange stiller medarbejdere til rådighed, når de selv har luft i deres arbejdsplaner, da økonomien ellers ikke ville kunne hænge sammen.

Cykelskuret er tiltænkt andre roller end blot cykelskur. Det bliver bygget så stort, at der er et overdækket område, hvor andre udendørs aktiviteter vil kunne finde sted. Her er det blot fantasien, der sætter grænser.

Den altoverskyggende udfordring for skolen er og bliver skolens massive vækst. Fra skoleåret 11/12 til 17/18 er vi med tallene d.d. gået fra 138 elever til 180, en vækst på 30 %. Jeg har lavet en meget konservativ fremskrivningen af væksten med de tal, jeg har for nærværende, og den prognostiserer et elevtal på 225 om fire år, men det kan også være 250.

Under alle omstændigheder er alle 8 regulære klasseværelser belagt fra næste skoleår, og hvad gør vi derefter? Da vi får parallelspor fra nu af, bliver vi tolv-klasset på sigt. Jeg betragter det som en positiv problemstilling, som vi må se at finde en løsning på, og som i så mange andre forhold, er kerneproblemet penge, og det er det, da vi har jord nok at bygge på, så pengene må vi se at finde.

Derfor er det meget glædeligt, at skoledirektøren er med på ideen. Egentlig ville jeg helst bare bygge selv, planlægning, tilsyn og økonomistyring, men det er man ikke helt indforstået med i forvaltningen, skal jeg hilse og sige, så Skoledirektøren, teknisk afdeling og undertegnede går i gang med at skitsere et rumprogram efter påskeferien, og med det i hånden banker vi på hos kommunen og landet. Målet er, at vi har en ny fløj om to år. Indtil da må vi hutle os igennem, og så i øvrigt håbe på forståelse rundt omkring.

Kommunen kan blive en udfordring al den stund, at vores andel af indskolings-årgangene bliver større og større samtidig med, at Ramsharde-skolen nybygger for 20 mill. Euro. Man skal lige huske på, at vi jo ikke henter børn uden for vores skoledistrikt, men udelukkende fra byen Harreslev med ganske enkelte undtagelser. Dermed får kommunens skole problemer med at kunne stille med elever nok til de årgangsstørrelser, landet kræver. Derfor kunne det jo godt tænkes, at nogle politikere fra CDU og SPD vil være tilbageholdende med at styrke vores position, men det er selvfølgelig ren spekulation fra min side, men  …………..     

 Afsluttende

Om lidt skal vi til at vælge et nyt samarbejdsråd og repræsentanter i fællesrådet for en treårig periode. De søde, aktive og indsigtsfulde forældre, som vi jo plejer at have i rådet, kan se frem til en meget spændende periode. Der vil være damp under alle kedler med en hel masse beslutninger, der vil være retningsvisende for vores skole årtier frem i tiden. Hvis man ikke synes det er spændende, så ved jeg helt ærligt ikke, hvad der ellers skulle være det.

 

 

 

Harreslev d. 16.03.17 /Lars B. Danielsen

 

Velkommen til skolens hjemmeside