UngGenforening 2020

UngGenforening

Kort fortalt og de hyppigste spørgsmål

 

Om projektet UngGenforening 2020, i Uge 20

Skoleforeningen markerer både sin 100 års fødselsdag og 100 året for genforeningen med Danmark med udvekslingsprojektet, UngGenforening 2020 i Uge 20. Kort fortalt tager alle 5.500 børn og unge fra de Sydslesvigske skoler til Danmark i Uge 20, 2020, hvor de mødes med deres partnerskoler. Det levende møde mellem børn og unge fra hhv. Sydslesvig og Danmark har haft stor indflydelse for det Sydslesvig vi kender i dag siden 1919.
100 år efter ønsker vi sammen med jer at skabe synlighed i Danmark omkring Sydslesvigs skolevæsen, børne- og ungdomsarbejde og etablere flest mulige møder mellem børn og unge fra Sydslesvig og Danmark. Formålet med UngGenforening 2020 er tænkt stort og ambitiøst, for at slå igennem og give genlyd, og blive det store "goodwill- projekt" fra politisk og dansk offentlig side over for Sydslesvig.
Vi glæder og til sammen med jer at sætte et klart og tydeligt mærke i deltagernes bevidsthed, med dette "once in a life time" EVENT, der huskes mange år frem efter 2020.

 

Tovholder og samarbejdspartnere:

Rejsekontoret er tovholder i dette projekt, som er et samarbejdsprojekt med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Grænseforeningen. Projektet er støttet af Sydslesvigudvalget og bliver støttet med gratis transport af DSB.

 

Projektet realiseres ved, at:

  • skolerne opbygger partnerskaber med andre skoler i Danmark i løbet af 2019 
                 
  • skolerne deltager i et partnerskolebesøg i uge 20 i 2020 


 

Svar på de hyppigst stillede spørgsmål:

Overnatning

Hvordan indkvarteringen organiseres, aftaler skolerne selv. At man har de samme forestillinger om det praktiske, er afgørende for om to skoler er egnede som "partnere". En skole fra Sydslesvig, som ønsker privat indkvartering af elever og lærere, kan naturligvis kun få et godt partnerskab med en skole i Danmark, som kan tilbyde privat indkvartering. Det er sikkert ikke alle, som kan være afsted fra mandag-fredag. Dette kan der være mange grunde til. Dog er tanken med projektet, at en dagstur ikke er nok, hvis der skal være tale om et reelt kulturmøde. Dertil kommer, at det er langt at rejse fra Slesvig til Skagen for at være der i et døgn. For at vi opnår målet - "Alle 5.500 børn og unge fra Sydslesvigs skoler og BoU ́er genforenet med Danmark" er minimumskravet, at alle er afsted i mindst 48 timer.

Brugerbetaling i forbindelse med overnatning

Overordnet gælder: Hvis man ikke vælger privat indkvartering for lærere/pædagoger og elever og der derfor opstår udgifter i forbindelse med indkvarteringen, bliver det en kombination af forældrebetaling og skolens bloktilskudsbevilling. Der vil i dette tilfælde - ligesom ved andre lejrskoler - være en forældrebetaling for eleverne fra Sydslesvig som svarer til lejrskoleophold. Men ønsket er, at privat indkvartering kan lade sig gøre, og bliver det for meget for en parter skole, kan Eventkoordinatoren hjælpe med at finde en ny partner skole.

Brugerbetaling i forbindelse med program

Da 2020 er stort i Danmark, og det er sat på den pædagogiske og kulturelle dagsordenen overalt i landet, vil værtskommunerne mange steder med sikkerhed byde ind i projektet og alt afhængigt af ønsker byde ind med lokale løsninger og konditioner i forbindelse med overnatning og andre udgifter.

Forplejning under opholdet

Afhænger af, hvilke rammer der er aftalt i forbindelse med indkvarteringen.

Når man ikke kan deltage i projektet

Som udgangspunkt går vi ud fra, at alle børn, unge og voksne deltager i UngGenforening 2020 i uge 20. Der vil være nogle børn og unge, der ikke kan deltage og for disse børn og unge skal der etableres en form for alternativ undervisning/en tilsynsordning på egen skole eller en skole tæt på. Den alternative undervisning/tilsynet vil typisk ligge i tidsrummet 8 til ca. 14. Når vi præcis kender til tilsynsbehovet, kan vi etablere de nødvendige ordninger rundt omkring på skolerne og i distrikterne. Vi er sikre på at vi sammen finder gode løsninger.

 

Rejsen

Organiseres centralt af Rejsekontoret og DSB.

     Udbytte


Partnerskolerne definerer selv, hvilket udbytte projektet har for netop deres partnerskab, alt efter det faglige indhold der samarbejdes om. Forskellige skoler/klasser vil kunne få forskellige ting ud af projektet. Overordnet set vil UngGenforening styrke elevernes bevidsthed om værdien af dansk sprog og kultur. Et samarbejde på tværs af landegrænser øger elevernes motivation til at lære og bruge sprog. Også for lærere og pædagoger, der er drivkraften i institutionens daglige arbejde, kan sådanne kulturmøder hjælpe med at styrke den enkeltes kulturforståelse og give lyst til samarbejde på tværs af landegrænser. 
Målet er, at partnerskabet fremover kan fungere som en ramme, der kan inspirere og sætte perspektiv på undervisningen og derved videreudvikle elevernes kulturelle viden, forståelse og bevidsthed om sprog og kultur som tværgående tema.
For lærere og pædagoger Partnerskabet giver anledning til at udveksle ideer, at blive inspireret til at afprøve nye undervisningsmetoder og til i det hele taget at reflektere over egen praksis. 


     "We will rock you" projektet


Her markerer vi fælles Genforeningen ved den lokale genforeningssten. Torsdag d. 14. maj        kl.20.00 deltager alle partnere i et stort friluftsarrangement omkring Genforeningsstenene, arrangeret af Grænseforeningen. Se folderen "Genforen dit fællesskab" på grænseforeningens hjemmeside, https://www.graenseforeningen.dk/, og UngGenforening.de 


Velkommen til skolens hjemmeside