S-V

A  -  D                 E  -  F              G  -  K                 L  -  R 

 

Samarbejdsrådet

er skolens "forældregremium". I samarbejdsrådet sidder forældre, der vælges hvert tredie år samt forældre, der i skolekredsen er valgt til Fællesrådet ligeledes hvert tredie år. Endvidere lærerrepræsentanter, som hos os sidder i to år og endelig skolelederen, der er permanent medlem dog uden stemmeret.

 

Skoledistrikt

Vores skoledistrikt er Harreslev by og det nære opland mod nord. Kobbermølle Danske Skole afdækker restens af kommunens areal. Zentralschule Harrislee er kommunens egen tyske skole.

 

Skolefester

De faste fester er jul, fastelavn og 6. klasses afskedshappening. Derudover arrangerer klasserne, som de nu lyster dog altid med en lærer som tilsynsførende, når det foregår på skolens område / regi.

 

Skolepatruljen

Alle elever gennemgår en skolepatruljeuddannelse i slutningen af 5. kl. Herefter er de på "vagt" på skift hele 6. kl.

Skolepatruljen skal være på plads senest et kvarter før ringetid om morgenen samt efter skoletid for de mindste klasser. Der insisteres på, at skolepatruljens anvisninger følges af såvel elever som forældre.

 

Sorghandleplan

Skolen har udarbejdet en sorghandleplan som aktiveres ved dødsfald, alvorlige ulykker og lignende, som direkte berører en elev på skolen. Skolen beder om, at man informeres skulle noget alvorligt være hændt, som på en eller anden måde kan influere på elevens situation.

 

Specialundervisning

skræddersyes med udgangspunkt i en skolepsykologisk rapport for hver enkelt elev. Undervisningen ophører, når elevens standpunkt er 4 eller bedre.

 

Sportsdage

De faste sportsdage er motionsløbet dagen før efterårsferien, som gælder for alle. Atletikdagen og boldspildagen er forbeholdt de ældre årgange.

Sprogpolitik

Da vi er en dansk skole, og vores overordnede målsætning er at fremme dansk kultur og væremåde, er lærer- elevsproget dansk. Ligeledes foregår al skriftlig kommunikation fra kontoret hhv. fra lærerne på dansk. Til møder vil sproget som udgangspunkt foregå på dansk.

 

Styrelsen

Skoleforeningens "regering", som er valgt af og blandt fællesrådsmedlemmerne. Valgperioden er tre år.

 

Svømning

Foregår i 4. årg. Svømmehallen ved Zentralschule benyttes. Skemaerne forsøges lagt således, at eleverne efter endt svømmeundervisning har fri.

 

Sygdom

Normale sygdomsforløb med en overskuelig tidshorisont meldes via kontaktbogen efter sygdommen på første skoledag.

Længerevarende sygdomsforløb meldes til klasselæreren.

Har en elev været syg, forventes det, at eleven selv gør en ekstra indsats for at indhente det forsømte indlæringsstof.

 

Teater- og musikforestillinger

Skolen deltager fra tid til anden i teater- og musikforestillinger enten på skolen eller andre steder.

 

Udeordning / indeordning

Generelt gælder udeordning. Dog vil der på lystavlen i indgangspartiet stå indeordning i dårligt vejr. Lystavlen styres af gårdvagten og/eller skolelederen.

 

Ulykkesforsikring

Alle tilmeldte elever er ulykkesforsikrede via Unfallkasse Schleswig-Holstein. Denne dækker alle fysiske skader i skoletiden samt den direkte vej til og fra skole.

 

Vikarer

Enten fungerer skolens egne lærere eller eksterne personer som vikarer. Som oftest vil de eksterne vikarer ingen pædagogisk uddannelse have.

 

 

 Side op

Velkommen til skolens hjemmeside