E-F

A  -  D               G  -  K              L  -  R              S  -  V

   

Elever fra andre skoledistrikter

Skolen optager ikke elever fra andre skoledistrikter uden et samtykke fra skoledirektionen.  

 

Elevrådet

Består af to elevrepræsentanter fra alle klasser i 4. - 6. kl. Endvidere sidder en lærerrepræsentant i rådet. Der er nyvalg hvert år.

 

Ekstra ferier

Skolen henstiller til, at ferier afholdes i ferietiden. Da der i hele Tyskland er skolepligt gives ekstra ferier kun ekstraordinært med den forventning, at et fornyet ekstraordinært ferieønske ikke gentages.

Enkelte fridage gives af klasselæreren, hvorimod længere perioder skal forelægges skoleledelsen.

 Enhver ekstra ferie gives kun på betingelse af, at eleven får læst de forsømte lektier op.

 

Ekskursioner

… er typisk udflugter eller kortere ophold, der enten har en undervisningsmæssig relevans eller/og en social.

 

Erstatningsansvar

Al skade på skolens inventar og bygningsmassen, som ikke er forvoldt i undervisningssammenhænge, er erstatningspligtig.

 

Emnedage

Skolen gennemfører som regel tema- og værkstedsrelateret undervisning hvert andet år. Her sættes det normale skema ud af kraft i flere dage, og eleverne fordeler sig på kryds og tværs efter interesser og evner.

 

Ferieplaner

Eleverne vil få udleveret en ferieplan i begyndelsen af skoleåret. Endvidere er der lagt en ferieplan ind i kalenderen på skolens hjemmeside under www.skoleforeningen.org

 

Foreningerne

Skolen kan ikke stå alene. Vi er afhængige af, at forældre støtter det danske foreningsarbejde sportsligt, kulturelt og politisk.

 

Forældreadresser

Korrekte adresser og telefonnumre er meget vigtige, da vi uden korrekte data ikke kan få fat på forældrene i nødsituationer. Adresser behandles fortroligt af skolen.

 

Forældrebidrag

Forældrebidraget er obligatorisk og tænkt som et mindre tilskud til driften. Nye forældre udfylder en "Einzugs-ermächtigung" ved tilmeldingen af barnet. Beløbet vil blive debiteret kontoen i løbet af efteråret. Alle andre betaler til:

IBAN: DE05 2152 0100 0000 0281 69

BIC: UNBNDE21xxx

 

Forældremøder

Foregår mindst én gang om året typisk før efterårsferien som plenumsmøder, hvor der gives en orientering om skoleårets indhold i de forskellige fag m.m.

Andre forældremøder  afholdes efter behov og anledning

 

Frivillige bidrag

Frivillige bidrag til skolen eller samarbejdsrådet er fradragsberettigede over en vis beløbsstørrelse. Skoleforeningen udsteder en "Spendenbescheinigung" til brug overfor skattevæsnet.

 

Frivillig musik og kor

Mod en mindre betaling tilbyder skolen instrumentalundervisning fra 2. - 4. kl.

Betalingen skal gå til

IBAN: DE05 2152 0100 0000 0285 84

BIC: UNBNDE21xxx

Korundervisningen fra 4. - 6. kl. er gratis

Der er tale om et frivilligt undervisningstilbud, men er eleven tilmeldt, er der mødepligt.

 

Fællesrådet

Skoleforeningens "parlament", hvor forældrevalgte repræsentanter fra de enkelte skolekredse sidder. Valgperioden er tre år.

 

 

 side op

Velkommen til skolens hjemmeside